ö

Fanfare ORANJE

De bezetting per juni 2020 is als volgt:

Saxofoons: Trompetten: Euphonium/bariton:
Allette Dijkstra (s) Annette Kommerie Willem Hoeksma
Froukje de Haan (a) Meintje Boonstra Ruth Zeilinga
Liza Zijlstra (a) Gerda Streekstra Jelmer Konijn
Rinny Breeuwsma (a) Mirjam Veldema
Hinke Talstra
Mariska Holwerda (t) Lilian Jansma
Anneke Hellingwerf (t)
Hoorns:
Wietske Bosch (t) Aletta Wijnsma Bassen:
Wiebe de Haan (b) Kinke Hiemstra
Willem Wittermans
  Afke Oosterhuis Folkert Smit
Bugels: Rika Feringa Rein Halbersma
Anna Marije Andringa Tseard de Boer
Alie Halbersma Trombones:  
Peter Wissmann
Teade Hietkamp
Slagwerk:
Bjorn Schönrock Rintje Hellingwerf
vacatures
Hilly Halbersma Arjan Sijtsma  
Elly v.d. Zee    
Berber Andringa   Dirigent:
Douwe Talstra
Siemen Hoekstra
     
 
 
     
Ere-leden: Lou Dijkma, Age Nicolai, Hans Dreves, Douwe Talstra, Willem Wittermans
     
     

 

 

 

<< Disclaimer >>

Aan dit bericht kunnen geen rechten worden ontleend.
Provincie Fryslan

Oan dit berjocht kinne gjin rjochten untliend wurde.
Provinsje Fryslan.